80 80 10 796 93+

تیم مدیریتی

 موقف کنونی ما این است که دیگر اصل سلسله مراتب سازمانی جوابگوی نیازهای بشر امروزی نیست و خشت بنا را بر این نهادیم تا این شرکت را توسط راهبرد و سیاستی مبتنی بر گروه و تیم مدیریت کرده و اثر بخشی و بهره وری را بالا ببریم و سازمان را اینگونه طراحی نموده ایم.

ارتباط با ما

 آدرس: افغانستان، هرات، شهرک صنعتی، فاز دوم، ارغوان 5

مبایل: 337 185 799 (0) 0093

 

تلفن:  202/201/200 330 (40)0093 

ایمیل:  info@afghanpvc.com

 

 

فیس بوک

گالری

Top of Page